תנאים כלליים

תנאים כלליים :

הטיולים והחבילות המוצעים באתר זה ובהצעות המתפרסמות על ידי חברת כרמל תיירות מקבוצת סיגנל טורס (להלן "החברה"), כפופים לתנאים המפורטים להלן ועצם הרשמת הנוסע לטיול והשתתפותו בו ו/או רכישת החבילה, מהווה את הסכמתו המפורשת לתנאים אלו.
מחיר הטיולים ו/או החבילות נקובים ומחושבים על פי שער ההמרה שיקבע לפי שער המכירה האחרון (העברות והמחאות גבוה) ביום העסקים שקדם למועד התשלום.

דרכון:
בהתאם להוראות הרשויות, המובילים האוויריים וחברות הספנות, באחריות הלקוח להצטייד בדרכון תקף לשישה חודשים לפחות מעת תאריך החזרה והכולל מספר מספק של דפים ריקים (לפחות 3 דפים), באשרות כניסה(ויזות) מתאימות, וכן לציין בפני חברתנו אם ברשותו דרכון שאינו ישראלי או שהנו מחזיק בתעודת מעבר. חובה על אזרח ישראלי בין אם הוא נושא אזרחות אחת או יותר להיכנס ולצאת מגבולות המדינה באמצעות דרכון ישראלי בלבד. הטיפול בדרכון אשרות וכיוצא בזה הנו באחריות הנוסע בלבד.
תשומת לב הלקוח מופנית לכך שתוקף אשרת הכניסה אינו בהכרח מאפשר זמן שהייה מירבי זהה לתוקף האשרה. רשויות ההגירה בכל מדינה שומרות לעצמן את הזכות לסרב לכניסתו של אדם אף אם הוא אוחז באשרת כניסה, ואין הדבר בשליטתה ו/או באחריותה של החברה.

חיסונים:
כרמל תיירות  מתריעה כי ישנן מדינות מסוימות אשר להן נדרש לבצע חיסונים לפני היציאה. על הלקוח חלה החובה הבלעדית לבדוק את הצורך בתרופות ובחיסונים במדינת היעד.
למידע בנושא זה נא עיין באתר משרד הבריאות www.health.gov.il.

ביטוח:
תושבי ישראל אינם מבוטחים בחו"ל ועל כן כרמל תיירות ממליצה לרכוש ביטוח רפואי הכולל מטען וביטוח ביטול סמוך למועד ביצוע ההזמנה. ביטוח מתאים יכול להגן עליכם במקרה של ביטול בגין אשפוז או מוות לקרוב מדרגה ראשונה. יודגש, על הלקוח לדאוג לביטוח מתאים, מקיף ונרחב לפי צרכיו, לרבות פוליסת ביטוח אישי, רפואי ומטען.
אין החברה אחראית לנזקי הנוסע שיגרמו כתוצאה מתאונות, מחלות, נזק למטען, נזקי גוףלרבות כל נזק ישיר לגוף או עקיף שעלול להיגרם לנוסע במהלך הטיול וזאת עקב תאונה, אלימות, שוד, גניבה, אבדה של מטען או מסמכים, כרטיסי טיסה, דרכון, אשפוז, הוצאות רפואיות וכיוצ"ב.
יובהר כי לא יהיו החזרים כלשהם בגין הפסקת טיול עקב מחלה, פציעה או סיבה אחרת כלשהי.

טיסות:

מידע כללי לגבי טיסות
הטיסות המוזמנות מתבצעות על ידי חברות תעופה שונות, הן בטיסות שכר – אשר מטבען עשויים להיות בהן, לאחר ביצוע ההזמנה, ביטולים, עיכובים, איחורים ושינויים בנתיב ו/או ביעד ו/או במספר הטיסה ו/או בחברת התעופה של הרגע האחרון – והן בטיסות סדירות. קיימת אפשרות שהטיסות יתבצעו בפועל על ידי חברות אחרות שלהן הסכמי שיתוף פעולה עם חברות התעופה ששמה פורסם ולהפך (CODESHARE).
הטיסות מבוצעות על-ידי המוביל האווירי (חברת התעופה) בהתאם לתנאיו ובאחריותו, לרבות אחריותו לעיכובים, שינויים, הקדמות, ביטולים ואובדן/עיכוב או נזק לכבודה על פי כל דין, לרבות מגבלות על אחריות זו כולל מגבלות מכח אמנת ורשה.
תשומת לב הנוסע מופנית אל תנאי חוזה התובלה המפורטים באתר האינטרנט של המוביל האווירי. כמו כן ניתן לקבל את תנאי חוזה התובלה במשרדי המוביל האווירי. אובדן או נזק למטען ותכולתו בטיסה או בהליכים השונים בנמלי התעופה, אינם בכל מקרה באחריות "כרמל תיירות".
כאמור לעיל, ייתכנו מקרים בהם יהיו שינויים בזמני הטיסות שאינם בשליטתה של החברה ולחברה אין כל אחריות לעניין זה. על ההובלה האווירית של הלקוח וכבודתו תחולנה הוראות אמנת מונטריאול וכן חוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול או שינוי בתנאיה), התשע"ב-2012.
על הנוסע חלה חובת התייצבות לדלפקי הבידוק לטיסה בשדה התעופה, ביציאה או בחזרה לפי העניין, לפחות 3 שעות לפני מועד הטיסה הנקוב בכרטיס הטיסה. "כרמל תיירות" לא תהיה אחראית לכל נזק שיגרם לנוסע כתוצאה מאיחורו להתייצב במועד הנדרש לטיסה.
על הנוסע חלה חובת אשרור הטיסה חזרה 72 שעות לפני מועד החזרה הנקוב בכרטיס הטיסה. על הנוסע האחריות למסור מספר טלפון בחו"ל או אמצעי תקשורת אחר כגון דואר אלקטרוני, לקבלת הודעות לשינויים לסוכן הנסיעות המטפל בטרם הנסיעה ו/או לחברת התעופה או ספק השירותים בחו"ל בזמן האשרור. "כרמל תיירות" לא תהיה אחראית לכל נזק שיגרם לנוסע כתוצאה מאיחורו להתייצב במועד הנדרש לטיסה.
הושבת ושיבוץ הנוסעים במטוס הינם באחריותה הבלעדית של חברת התעופה ואין "כרמל תיירות" יכולה להתחייב למושב זה או אחר ו/או להושבת נוסעים מאותה משפחה ביחד במטוס, גם אם הועברה בקשה מראש על כך ע"י הנוסעים. בחלק מחברות התעופה, קבלת ארוחה במטוס או הטסת כבודה במטוס מותנית בתשלום נוסף ע"י הנוסע ישירות לחברת התעופה.

"כרמל תיירות" תהיה רשאית להעביר נוסעים מטיסה של חב' תעופה אחת לטיסה של חב' תעופה אחרת ו/או לשנות את זמן הטיסה בהתאם לחוק שירותי תיירות.
לא תמיד הטיסות הן ישירות ולעתים כלולות בנתיבי הטיסות נחיתות ביניים והחלפת מטוסים. יתכנו מקרים בהם עקב הרשמת יתר לטיסה על-ידי חברת התעופה ו/או ספק הטיסה (דבר שאינו בשליטת "כרמל תיירות"), יאלץ הנוסע לטוס בטיסה שונה מזו של שאר הנוסעים בהזמנה.

חלק מטיסות החזרה ארצה הינן בשעה מאוחרת שמאפשרת שהות נוספת בחו"ל. גם במקרים כאלה פינוי החדרים במלון יהיה עד השעה 10:00 בצהרי אותו היום. קיימת אפשרות בכפוף ליכולת המלון, לאפשר לנוסע שיחפוץ בכך להמשיך ו"להחזיק" בחדרו תמורת תשלום נוסף ישירות למלון עד לשעת היציאה. סוכן נסיעות/נוסע שימסור בעת ביצוע ההזמנה מידע שגוי על גילו של ילד על מנת לקבל מחיר מוזל יותר, יחויב במקום עבור ההפרש במחיר מלא על פי מחירון חברת התעופה, ללא אפשרות לקבלת החזר. נוסעת בהריון מחויבת באישור רופא המאשר לה לטוס ובכל מקרה העלתה לטיסה כפופה לאישור חברת התעופה ועל הנוסעת לברר מראש לפני ביצוע ההזמנה תנאי חברת התעופה בנוגע להטסת נוסעת בהריון. מחיר כרטיס טיסה לתינוק יהיה בהתאם למפורסם ללא זכות למושב או/ ו עריסה ו/או מטען ו/או שירות כלשהו ע"י חברת התעופה.
בהתאם לאמנות הבינלאומיות, חל איסור על יציאת קטינים לחו"ל שלא בלווית הוריהם או אפוטרופסיהם החוקיים, אלא אם צוידו הקטינים באישור נוטריוני מטעמם, המתיר זאת.
ניתן לבקש הזמנה של ארוחה מיוחדת (צמחונית/ כשרה) עד 72 שעות טרם היציאה, זאת בהתאם לזמינות ואישור חברת התעופה. כרמל תיירות אינה מתחייבת לקבלת הארוחה הנ"ל, האחריות הינה של המוביל האווירי בלבד.
על נוסע שבוחר להגיע או לחזור ממדינת היעד בעצמו, שלא באמצעות הטיסות הכלולות בהן טסה הקבוצה, להסדיר ולממן בעצמו את סידור התחבורה משדה התעופה במדינת היעד אל קבוצת המשתתפים ו/או בית המלון.

הערות כלליות הנוגעות לטיולים מאורגנים:
מסלולי הטיולים והביקורים באתרים השונים מתוכננים על סמך ההיכרות והניסיון הרב שצברנו. יחד עם זאת,
ימי המסלול, סדר וחלק מן האתרים יכולים להשתנות עפ"י מזג האוויר, שיקול דעת המדריך ופרטי הטיסה. מטרתנו כמובן לקיים את המסלול כמתוכנן במלואו וברמה המובטחת אך אנו שומרים לעצמנו את הזכות לביצוע השינויים המתחייבים. לפיכך מומלץ שלא לערוך תכניות שאינן קשורות בטיול בהסתמך על ביקור ביעד מסוים הכלול בטיול במועד מסוים.
הקריטריונים לדרוג שירותי התיירות, אמינותם וטיבם, אינם אחידים ולא תמיד תואמים את אמות המידה המוכרות לנו. יש לקחת עובדה זו בחשבון ולראותה כחלק מחוויות הטיול והמפגש עם המדינות שבהן אנו מבקרים.
על הנוסע להודיע לחברה טרם הרשמתו, על כל מגבלה בריאותית או אחרת שעשויה להקשות על השתתפות נוסע בטיול, אשר יש בה משום פגיעה או הפרעה למהלכו התקין של הטיול, על פי שיקול דעתם. יציאת כל קבוצה מותנית בהשתתפות 15 נוסעים לפחות וההגבלה למספר מקסימלי של משתתפים כפי שמפורסם בתכנית הטיול. בטיול ישתתפו נוסעים כמספר שהוגדר (בד"כ 35-38 נוסעים אלא עם נכתב אחרת בתכנית הטיול).
עד 15 ימים לפני מועד הטיול רשאים המארגנים לבטל את הטיול מכל סיבה שהיא, גם אם הטיול אושר, לרבות ומבלי לגרוע אם מספר הנרשמים מצדיק את ביצוע הטיול.

תשלום: השתתפות בטיול מותנית בכך שכרמל שרותי תיירות קיבלה את מלוא התשלום עבור השירותים שהוזמנו, לא יאוחר מ-15 יום לפני מועד ההתחלה של הטיול.
הרכב הקבוצה: הרכב וגילאי המשתתפים אינו מוגבל בהרשמה לקהל הרחב ואין החברה יכולה להגבילו מפאת אפליית גיל, דת, גזע, מין וכו'.
מניין הימים : חישוב מניין ימי הטיול נעשה החל מיום היציאה מהארץ ועד יום הנחיתה בארץ (אף אם מדובר במספר שעות בודד).

חוק הגנת הצרכן
• על כל ההזמנות חלים דמי ביטול מרגע אישור ההזמנה וכמפורט מעלה. תנאי הביטול משתנים בהתאם לעיתויו ביחס למועד היציאה. בכל מקרה של ביטול יחויב הלקוח בדמי ביטול לפי תנאי ההזמנה בלבד בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן. בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, במקרה של עסקת מכר מרחוק רשאי הנוסע לבטל את העסקה בתוך 14 יום ממועד ביצוע העסקה ובלבד שלא פחות מ-7 ימי עבודה ממועד תחילת השירות, וזאת בדמי ביטול מקלים בסך של 100 ₪ לאדם או 5% מעלות העסקה, לפי הנמוך מבניהם.
• כאמור לעיל, לנוסע לא תהיה הזכות לבטל את העסקה על פי החוק אם מועד ביטול העסקה חל בתוך 7 ימים שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן. לעניין זה "ימים שאינם ימי מנוחה" – ימי עבודה שהינם ימי חול, לא כולל שבת או חג, ויום שישי או ערב חג עד השעה 12:00. ביטול של העסקה יש לעשות בכתב בלבד, באמצעות הפקס או במייל או במסירה אישית במשרדי חברת כרמל שירותי תיירות, ברוך הירש 14, בני ברק.

שינוי שם:
בעת ביצוע ההזמנה יש לוודא שהשמות מאויתים בהתאם לכתוב בדרכון. שינוי שם לאחר ביצוע ואישור ההזמנה עלול להיות כרוך בעלויות בהתאם למדיניות החברה ותנאי חברת התעופה.

החזרים:
החזר כספי עקב מימוש חלק מן השירות הכולל יעשה רק לאחר שייבדק ההחזר בפועל שניתן מהספקים השונים לאחר בדיקת הנזקים הנובעים מהפסקת שירותים זו. אישור זה ניתן ע"י נציגי החברה בכתב בלבד ולא על ידי סוכן/מדריך קבוצה או אדם אחר.
ההחזר יבוצע אך ורק עפ"י אמצעי התשלום המקורי.

תחבורה:
בטיולים המפורסמים באתר זה ובהצעות המתפרסמות מדי פעם בפעם על ידי החברה, הסיורים הכלולים יתבצעו באמצעות אוטובוס עם נהג שיועמד לרשות הקבוצה ו/ או תחבורה ציבורית, הכל על פי העניין. אין בכך כדי להתחייב כי האוטובוס יהיה בהכרח צמוד לקבוצה בכל שעות היום. שעות העבודה של הנהג מוגבלות על פי חוק ואין זו מחובתו להסיע את הקבוצה בערבים החופשיים, למקומות בילוי ואתרים שאינם כלולים בתכנית הטיול. הנהג זכאי לתשלום עבור שירותים נוספים אלו. במידת האפשרו במדינות בהן נדרש הדבר, תעמיד החברה לרשות המטיילים אוטובוס ממוזג אוויר בהתאם לרמת מיזוג המקובלת ביעד. במדינות מסוימות חל איסור להפעיל מזגן כל עוד האוטובוס אינו בתנועה. באורלנדו ארה"ב ייתכנו מקרים בהם ישמש את הקבוצה אוטובוס המשמש גם אורחי מלון אחרים. אין המארגנים מתחייבים שמיזוג האוויר, במידה וקיים, יפעל בצורה מושלמת בתנאי חום קשים ואין החברה אחראית לתקלות במערכת מיזוג האוויר. סדר הישיבה באוטובוס נעשה לפי רצונם בחופשי של המשתתפים ואינו בשליטתה של החברה.

בתי מלון בטיולים מאורגנים:
המארגנים מציעים מגוון רחב של בתי מלון במסגרת הטיולים, חלקם במרכז, בפרברי הערים וחלקם מחוץ לערים. בתי מלון רבים בעולם, הנמצאים במרכזי הערים, הנם ישנים או בסביבה מסחרית סואנת, בתי המלון שמחוץ למרכזי הערים, בדרך כלל הנם חדישים ובסביבה שקטה. בתקופה של תערוכות, ירידים, כינוסים ותחרויות ספורט בינלאומיות, האכסון ייתכן בערים השכנות. במקרה של אכסון מחוץ לעיר, יעמוד לרשות הקבוצה אוטובוס לביצוע תכנית הטיול. האכסון בבתי מלון יהיה בחדרים זוגיים עם מיטה כפולה או שתי מיטות כפי שנקבע על ידי המלון. ייתכנו חדרים מסוג "קומבי", דהיינו מיטה ועוד ספה הנפתחת למיטה בודדת או זוגית. לא תתקבלנה טענות בדבר אי התאמה של שותף לחדר. מטיילים בודדים אשר לא ירצו להתגורר יחדיו, יידרשו לשלם תוספת חדר ליחיד. הנוסע בגפו יחויב, באם הזמין חדר ליחיד או במידה ואין לו שותף לחדר, בתוספת חדר ליחיד. אין המארגנים מתחייבים לקבל או לאשר הזמנת חדר ליחיד לכל נוסע שיבקש זאת. במקרה של הזמנת חדר ל 3- איש או יותר, אפשר שבמקרה כזה תוכנס מיטה או מיטות נוספות לחדר זוגי. אין המארגנים מתחייבים לספק חדר מיוחד וגדול מחדר זוגי במקרה כזה. בארה"ב הנוהג הוא שבתי המלון מספקים חדר בעל שתי מיטות בלבד, לרוב שתי מיטות זוגיות בלבד. משפחה בת 4-3 נפשות המבקשת חדר אחד תתאכסן, במקרה זה, בחדר אחד בן שתי מיטות כמפורט לעיל ולא תוכנס מיטה נוספת לחדר. המארגנים מביאים לתשומת לב הנוסע את הנוהג בקשר לכניסה ויציאה של אורחים לבתי מלון. הכניסה היא בדרך כלל החל משעה 14:00 והיציאה לפני 12:00 וזאת על- מנת לאפשר לעובדי המלון את ניקויו, סידורו ואוורורו של החדר עבור האורחים הבאים. ייתכנו מקרים בהם תיאלץ הקבוצה להמתין לכניסה לחדרים או לפנותם בהתאם לשעות הנ"ל. במקרים כאלה ישתדלו המארגנים למצוא סידור על פי הנסיבות. בתי המלון יהיו בהתאם לרמה או ברמה דומה לאלו המפורסמים בחוברת לגבי כל טיול וטיול. רשימת בתי המלון תימסר למטיילים במידת האפשר טרם יציאת הקבוצה מהארץ. ייתכנו שינויים של הרגע האחרון בעיקר בעונה, מסיבות שאין למארגנים שליטה עליהן ואין המארגנים מתחייבים שלא יהיו שינויים כאלה לאחר צאת הקבוצה מהארץ. חלוקת החדרים מתבצעת על ידי בתי המלון ואין הדבר בשליטת המארגנים. ייתכנו מקרים בהם יקבלו מטיילים חדרים פחות טובים מהרמה הכללית של בתי המלון או מחדרים שקיבלו מטיילים אחרים. אין אפשרות להבטיח קומה מסוימת, או אגף מסוים או חדר מסוים או חדרים צמודים או דלת מקשרת. ייתכן וחדר ליחיד יהיה קטן יותר מחדר לזוג, אולם, מומלץ לנוסע בודד להזמין חדר ליחיד וכך תישמר לו הפרטיות. המארגנים משתמשים במגוון רחב של בתי מלון ולעיתים קורה שבית המלון נמצא בתהליך שיפוצים או שלידו אתר שנמצא בבניה.
אין החברה מבטיחה כי בתי המלון בטיולים המאורגנים ממוזגים אלא אם צויין במפורש. בנוסף,במקומות רבים בעולם נהוג לכבות את מזגני האוויר בשעות מסוימות. גם כאן אין למארגנים שליטה ו/או יכולת להשפיע בעניין. בתי המלון מוזמנים זמן רב מראש ואולם, במקרים אחדים ייתכנו שינויים עקב רישום יתר ו/או תערוכות ואירועים המתקיימים בתאריכים מקבילים. במקרה כזה המארגנים שומרים לעצמם את הזכות למצוא מלון חליפי באזור כאשר תכנית הטיול לא תפגע או תשונה. במידה והחברה בפרסומיה ציינה מלון מסוים ואותו מלון, עקב רישום יתר או תפוסה מלאה לא אושר, תועבר הקבוצה למלון בדרגה דומה.
מלווה/מדריך הקבוצה בטיול מאורגן:
מלווה/מדריך הקבוצה הנו, בין היתר, גם איש קשר בין המארגנים לנוסעים, המשמש גם כמנהל אדמיניסטרטיבי לקבוצה משך כל ימי הטיול. במסגרת תפקידו יטפל המלווה, בין היתר, בארגון הסדורים השונים הקשורים בניהולו התקין של הטיול, האוטובוס, מדריכים מקומיים, בתי מלון, מעבורות וכיוצא באלה. ייתכנו מקרים בהם מלווה הקבוצה ימתין בנמל התעופה בחו"ל ואילו בנמל התעופה בארץ יטפל בקבוצה נציג מיוחד מטעם המארגנים. כמו כן, במקרים מסוימים ייתכן שהמלווה ייאלץ להיפרד מהקבוצה בחו"ל, ובמקרה כזה יעמוד לרשות הקבוצה נציג מקומי.
נזקים-ביטוח:
אין המארגנים אחראים לנזקי הנוסע שייגרמו כתוצאה מתאונות, מחלות, נזק למטען או כל נזק ישיר או עקיף שעלול להיגרם לו במהלך הטיול עקב תאונה, אלימות, שוד, גניבה אבדה של מטען או מסמכים, כרטיסי טיסה, דרכון, אשפוז, הוצאות רפואיות וכיוצא באלה. המארגנים מציעים לנוסע לבטח עצמו על חשבונו בביטוח אישי נרחב המכסה את הנזקים והאירועים המתוארים לעיל. אנו ממליצים לעשות ביטוח נסיעות 30 יום לפני מועד היציאה כדי לכסות אפשרויות ביטול המכוסות על ידי רוב הפוליסות. מובהר ומודגש כי לא יהיו החזרים כלשהם בגין הפסקת טיול עקב מחלה, פציעה או סיבה אחרת כלשהי. (אלא אם הספק המקומי יאות לזכות את החברה בהתאם). המארגנים מודיעים בזאת מפורשות, כי הם פועלים בארגון הטיולים כמתווכים בין הנוסע לבין נותני השירותים המבצעים תכניות הטיול ובכלל זאת חברות תעופה, תחבורה, ספנות, בתי מלון, מסעדות וכיוצא באלה. לפיכך אין המארגנים אחראים בכל צורה שהיא לתקלות, שיבושים ונזקים אשר עלולים להיגרם עקב אי ביצוע או ביצוע לקוי או חלקי של הטיולים המפורסמים בחוברת זה וכיוצא באלה ועל ידי נותני השירותים הנ"ל או מי אשר פועל מטעמם.

כלכלה בטיול מאורגן:
בכל הטיולים ניתן פירוט הארוחות אשר כלולות במחיר הטיול. המארגנים מסיבים בזאת את תשומת לב הנוסעים לנושא הארוחות וארוחות מיוחדות. תפריט הארוחות נקבע מראש. רמת הארוחות שונה ממקום למקום, כך גם סוג האוכל, טעמו, גיוונו, כמותו ואופן הגשתו. ארוחות הבוקר הנן קונטיננטליות או מלאות. הארוחות יכולות להינתן באולם מיוחד המשמש לקבוצות בטיולים מאורגנים. ארוחות הבוקר עשויות להיות מוגשות באריזה לחדר הנוסעים (כמו,למשל, יציאה מוקדמת של הקבוצה ליום פעילות בטרם נפתח חדר האוכל במלון). בכל מקרה בו מבקש הנוסע לקבל ארוחה מיוחדת בטיסות הבינלאומיות (צמחונית, כשרה, דיאטטית או אחרת), עליו להזמין זאת מראש ובכתב ולקבל על כך אישור. אין החברה המארגנת מקבלת על עצמה כל אחריות לספק ארוחות מיוחדות במהלך הטיול או בחלקו, אלא אם הוזמנו ואושרו. שירות מזון או משקאות במהלך הטיסות במידה וניתן, הוא באחריות חברות התעופה בלבד.
מניין ימי הטיול:
במניין ימי הטיול המפורסמים בחוברת, נכללים יום היציאה ויום החזרה מעת יציאת הקבוצה מהארץ ועד שובה. המארגנים מודיעים כי הם קשורים במועדי טיסות של חברות התעופה האחראיות בלעדית על מועדים ושינויים בלוחות הזמנים. המארגנים אינם אחראים לטיסה היוצאת בשעות אחר הצהרים או הערב, או טיסות החוזרות ארצה בשעות הבוקר. היה ובגלל שינוי בלוח הטיסות יגרעו ימי טיול, אין המטיילים זכאים להחזר כספי אלא אם מספר הלילות בתכנית המקורית ישתנה והמארגנים אכן קבלו החזר כספי בגין לילות לא מנוצלים. מניין הימים כולל גם ימים בהם לא נכללים סיורים. בכל מקרה בו יתווספו ימי טיול למניין ימי הטיול הקבוע (בשל שינוי טיסות) יחויב הנוסע בתשלום נוסף בהתאם לעלות בפועל שתתווסף לחברה.
תכנית הטיול בטיול מאורגן:
קיימת אפשרות שטיול מסוים ישתלב במסלולו של טיול אחר של החברה ו/או של גורם תיירות אחר ולאיחוד נרשמים לקבוצה משותפת. טיולים ימוזגו אם מספר המשתתפים לא יאפשר יציאה עצמאית של הטיול והחברה אינה מתחייבת להודיע מראש לנוסעים אודות החלטות מסוג זה. ייתכנו שינויים בסדר הימים והביקורים כפי שמופיעים בתכנית המקורית. המסלול והשירותים לא ישתנו כתוצאה מהשילוב או השינוי כאמור. סיורים מודרכים המופיעים בתכנית הטיול יארכו בדרך כלל בין 3 ל 4- שעות אלא אם צוין אחרת. דמי הכניסה הכלולים במחיר מפורטים בסעיף "כל זה כלול במחיר" בצמוד לכל מסלול. המחיר אינו כולל "סיורי בחירה" ואתרים נוספים גם אם נזכרים בתיאור המסלול באתרים אותם נראה תוך כדי סיור. סיורי בחירה לעיתים מותנים במספר משתתפים מינימאלי. בטיולים בהם הקבוצה מתפצלת לשני יעדים (לדוגמה: טיול המסתיים בנופש ושניתנת אפשרות בחירה לנוסעים לבחור את יעד/מלון הנופש) – מלווה הקבוצה יצטרף ליעד בו רשומים מירב הנוסעים וביעד השני, יעמוד לרשות הקבוצה נציג מקומי.

שינוי תכנית
הזכות בידי המארגן לאחד טיסות, לשנות בין היתר- נתיבי טיסה, מוביל אוירי, אמצעי תובלה, מקומות, המראה, יעדי טיסה, מסלולי הטיול, מועדי הטיסות, מלונות וכד'.
על כן רצוי כי הנוסע לא יתכנן תכניות אשר אינן קשורות לטיול המאורגן, ובכל מקרה המארגן אינו אחראי במקרה שבו תכנן הנוסע תכנית כזאת אוא אחרת שאינה קשורה לטיול המאורגן ואשר לא יצאה אל הפועל מכל סיבה שהיא, לרבות אך לא רק, שינויים שביצע המארגן בתכנית הטיול.

עישון ואכילה בטיול מאורגן:
בתוך האוטובוס חל איסור על עישון ואכילה. לחילופין תערכנה הפסקות למטרות אלה. החברה אינה מתחייבת לשבץ ללינה מטייל שנרשם כבודד עם מטייל שאינו מעשן, גם אם תתבקש לעשות כן. (כיום רוב בתי המלון בעולם הם "ללא עישון").
לנוסע בטיולנו:
הנוסע חייב למלא אחר כל דרישות הרשויות המוסמכות המוטלות לצורך ביצוע הטיול והוצאתו לפועל. להמציא את מסמכי הכניסה, היציאה וכל המסמכים הדרושים לצורך כך לרבות אשרות מתאימות. כמו כן חייב הנוסע להתייצב בשדה התעופה בזמן שנקבע על ידי המארגנים על-מנת להשלים את סידורי היציאה. המארגן לא יהיה אחראי לכל נזק שנגרם לנוסע אם לא עמד בהתחייבויותיו לעיל או אם כניסתו למדינה כלשהי לא הותרה מכל סיבה שהיא. בכל מקרה של ביטול או שינוי הטיול הנובעים מבעיות באשרות הכניסה או ממדיניות הממשלות של ארצות היעד או מסיבות שאינן קשורות בחברה, אין החברה אחראית לנזק ולהוצאות הכרוכות בכך.
מפגש קבוצה בטיול מאורגן:
פרטים מעודכנים, מידע וסקירה כללית על מסלול הטיול, יינתנו למטיילים במפגש הקבוצה (באם מתקיים מפגש) אשר ייערך לפני יציאת אותם טיולים הדורשים הכנה יסודית לדעתנו. אנו ממליצים לא להעדר ממפגש הקבוצה ובכל מקרה של היעדרות, לא תהיה החברה אחראית להעביר לנוסע את המידע שהועבר בפגישה ולמרות האמור תספק החברה את מספר הטלפון של מדריך הטיול דרכו יוכל הנוסע לקבל את המידע שנמסר בפגישה. במקרים בהם אין מפגש קבוצה יועבר המידע בדרך אחרת.
לסיכום:
טיולים ואירועים המתוארים באתר זה או בפרסומים אחרים מוצעים ומתקבלים בתנאי מפורש כי הם ניתנים לשינוי על ידי החברה. כל זאת בהתאם לשיקול הדעת המקצועי של המארגנים לרווחת הנוסע ובהתאם לנסיבות. שינויים כאמור כוללים שינויים ב: תאריכים, אופן הביצוע, ביצוע חלקי, אי ביצוע פרטי התכנית, ארגון אירועים חלופיים או כאלו אשר אינם כלולים בתכניות וכיוצא באלה.
חילוקי דעות:
פירוט תכניות הטיולים והאירועים בקשר למסלול הטיול, אתרי הביקור, סוגי הבילוי, האפשרויות, היעדים המתוכננים לביצועם, כשכל אלו כפופים לשינויים אפשריים. על הנוסע מוטלת החובה לדאוג ולוודא קבלת אישורי כניסה ("ויזות") לארצות הדורשות אישורים כאלה, וזאת בהתאם לארצות הביקור במסלול הטיול. אין המארגנים אחראים למידע שאינו נמסר על ידיהם בכתב או הסותר את האמור בהודעה זו. מוסכם בזאת שכל תביעה ו/או טענה אשר יש לנוסע כנגד המארגנים, תועבר בהתאם להסכמת הצדדים בכתב להכרעת בורר מוסכם בין הנוסע למארגנים. באם ימונה הבורר יהא קשור לתנאים, למידע ולפירוט הטיולים שבחוברת זו ולהוראות חוק הבוררות. בהיעדר הסכמה לגבי אישיות הבורר, ייקבע הבורר על ידי בית המשפט. סמכות שיפוט בכל הנוגע ליחסי הנוסע והמארגנים ולכל נושא אחר הקשור בטיול, תהא לבית משפט בתל-אביב-יפו ולבית משפט זה בלבד. עצם הרשמתו לטיול כל שהוא, או תשלום מקדמה, או השתתפות בטיול, מהווה הסכמת הנוסע לכל התנאים והמידע שבמסמך זה.

מדיניות פרטיות:
• חברת כרמל תיירות מעוניינת לשלוח אליך מדי פעם דיוורים שיווקיים ופרסומיים באמצעות דואר אלקטרוני. הרשמה לדיוור מהווה אישור לחברת כרמל תיירות לשלוח אליך דואר אלקטרוני הכולל מידע בדבר שירותיה וכאמור, מידע פרסומי ושיווקי, בין אם מידע שהיא עצמה תפרסם ובין אם מידע שתקבל לצורך משלוח מידי מפרסמים אחרים. בכל עת תוכל לבקש לחדול מלקבל מידע כאמור.
• החברה לא תמסור את פרטיך האישיים למפרסמים. עם זאת, היא רשאית להעביר מידע סטטיסטי על פעילות המשתמשים באתר.
• החברה מיישמת באתריה מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים ביטחון מוחלט. לכן, החברה לא מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.
• אם תעדיף למסור בעל פה פרטים מסוימים, תוכל לעשות זאת באמצעות סוכני נסיעות העומדים לרשותך בטלפון
• אנו מתחייבים כי כל המידע האישי שיימסר על ידיכם, ישמש אותנו למימוש הזמנתכם ולמילוי בקשתכם בלבד.

 

באחריות הלקוח לעדכן את החברה על כל בעיה רפואית או קושי פיסי שיכול להוות בעיה או מכשול להתנהלות ביעד.