תנאים כלליים
 
תנאי שירותי התיירות:
 
הטיולים והחבילות המוצעים באתר זה ובהצעות המתפרסמות על ידי חברת כרמל תיירות מקבוצת סיגנל טורס (להלן "החברה"), כפופים לתנאים המפורטים להלן ועצם הרשמת הנוסע לטיול והשתתפותו בו ו/או רכישת החבילה, מהווה את הסכמתו המפורשת לתנאים אלו. 
מחובתו של המזמין לבדוק את נכונות הפרטים המופיעים במסמכי הנסיעה מיד עם קבלתם, לרבות פרטים אישיים, מועדים וזהות נותני השירותים המוזמנים ולוודא את התאמתם לפרטי ההזמנה. 
על המזמין להודיע לכרמל תיירות במהירות האפשרית על כל אי התאמה באספקת השירותים שהוזמנו.
כל שינוי בפרטי ההזמנה, כגון: שינוי איות ו/או שינוי שמות, מועדים או מהות השירות, דינם כביטול ההזמנה ועריכת הזמנה חדשה לכל דבר ועניין אלא אם צוין במפורש אחרת. ככל שספק שירותי התיירות יאפשר שינוי ו/או ביטול הזמנה, יהא הדבר כרוך בתשלום מלא ו/או חלקי ובכל מקרה הדבר תלוי ברצונם של ספקי השירותים ו/או חברת התעופה. 
על מנת למנוע תקלות, על הלקוח לוודא כי פרטי ההזמנה תואמים את פרטי הדרכון שבכוונת הנוסע לעשות בו שימוש לצורך הנסיעה שהוזמנה.
כל השירותים המוזמנים הם בגדר בקשה בלבד (אלא אם נכתב מפורשות אחרת) ואולם על כל השירותים חלים דמי שינוי ו/או ביטול מרגע מילוי פרטי האשראי ושליחה/ביצוע ההזמנה באתרים השונים ו/או בכל אמצעי אחר, גם אם מדובר בהזמנה הנמצאת בתהליך אישור (request) אצל הספק ו/או נותני השירותים. 
במקרה בו נדרש אישור סופי עבור ההזמנה (הזמנות request), האישור ינתן ע"י אחד מנציגי כרמל תיירות באמצעות טלפון ו/או דוא"ל ו/או אמצעי טכנולוגי אחר. 
 
מחיר הטיולים ו/או החבילות נקובים ומחושבים על פי שער ההמרה שיקבע לפי שער המכירה האחרון (העברות והמחאות גבוה) ביום העסקים שקדם למועד התשלום
 
דרכון:
באחריות הלקוח להצטייד בדרכון תקף לשישה חודשים לפחות מעת תאריך החזרה והכולל מספר מספק של דפים ריקים (לפחות 3 דפים), באשרות כניסה(ויזות) מתאימות,וכן לציין בפני חברתנו אם ברשותו דרכון שאינו ישראלי או שהנו מחזיק בתעודת מעבר. חובה על אזרח ישראלי בין אם הוא נושא אזרחות אחת או יותר להיכנס ולצאת מגבולות המדינה באמצעות דרכון ישראלי בלבד. הטיפול בדרכון אשרות וכיוצא בזה הנו באחריות הנוסע בלבד.
 
ביצוע הזמנה: 
בעת ביצוע ההזמנה, על הלקוח לוודא כי שם הנוסע  זהה לשם המופיע בדרכון עמו מתכוון לטוס . כמו כן, בעת ביצוע ההזמנה יש לוודא הזנת טלפון וכתובת דוא"ל תקפה למשלוח מסמכים רלוונטיים, אשר תשמש את הנוסע גם בעת שהותו בחו"ל. 
הלקוח מאשר כי הוא בעל כרטיס האשראי איתו ביצע את ההזמנה, הוא מאשר את ההזמנה, את תוקף העסקה ואת חיוב חשבונו באמצעות כרטיס האשראי ומתחייב כי העסקה לא תוכחש על ידו.
על הלקוח ליידע את כרמל תיירות האם ישנם ילדים בהזמנה. ככל שקיימת הנחה היא תהיה כפופה לגיל כפי שיקבע על ידי כל ספק שירותים.
מרגע מילוי פרטי האשראי ושליחת ההזמנה, כל הזמנה הנעשית באמצעותנו, גם אם ממתינה לאישור יראו בה כהזמנה שבוצעה לכל דבר ועניין ותחויב בדמי שינוי ו/או ביטול, ככל שישנם, ובהתאם להוראות הדין בהתאם למפורט לעיל ובהתאם להוראות הדין. 
הלקוח מאשר כי התחייבות כרמל תיירות  תקפה אך ורק לאחר ביצוע מלוא התשלום.
 
חיסונים: 
כרמל תיירות  מתריעה כי ישנן מדינות מסוימות אשר נדרש לבצע חיסונים לפני היציאה. 
למידע בנושא זה נא עיין באתר משרד הבריאות www.health.gov.il. 
 
ביטוח 
תושבי ישראל אינם מבוטחים בחו"ל ועל כן כרמל תיירות ממליצה לרכוש ביטוח רפואי הכולל מטען וביטוח ביטול סמוך למועד ביצוע ההזמנה. ביטוח מתאים יכול להגן עליכם במקרה של ביטול בגין אשפוז או מוות לקרוב מדרגה ראשונה. 
אין החברה אחראית לנזקי הנוסע לרבות נזקי גוף ו/או מטענו לרבות כל נזק ישיר לגוף או עקיף.
 
טיסות:
 כל הטיסות מבוצעות על ידי חברות תעופה סדירות ו/או שכר ו/או לאו קוסט וביצוען כפוף לתנאים המפורסמים ע"י חברות התעופה ו/או מנהלי התעופה האזרחיים, לרבות אחריות לאיחורים, עיכובים, שינויים (לרבות שינוי שדה תעופה), הקדמות ואיחורים, ביטולים ואובדן או נזק לכבודה ע"פ כל דין.
תשומת לב הלקוח לכך שאין הגדרה ברורה ו/או כללים אחידים הנכונים לטיסה סדירה, שכר או לאו קוסט, נכון הדבר לרבות בכל הקשור להזמנת מקומות ישיבה, כבודה, ארוחות מערכת בידורית ושעות טיסה. לעיתים השוני משתנה בין חברת תעופה אחת לשנייה ולעיתים אף באותה הטיסה בהתאם לסוג הכרטיס שנרכש. 
כיום אין להניח כי השירותים הנ"ל נכללים במסגרת הקנייה, להיפך הוא הנכון, בטיסות שכר ו/או לאו קוסט (וכיום גם בחלק מחברות התעופה הסדירות בהתאם לסוג הכרטיס), מקומות הישיבה במטוס הינם על בסיס מקום פנוי, אין ארוחות, אין מערכת בידורית, שעות הטיסה עלולות להשתנות ולעיתים יש תשלום נוסף עבור כבודה וזאת אלא אם נאמר מפורשות אחרת.
כרמל תיירות פועלת להביא את כל המידע שברשותה ללקוח בטרם נסגרה ההזמנה ככל שהמידע מועבר אליה על ידי הספקים. עם זאת בכל מקרה של ספק על הלקוח לברר נושאים אילו למול המוקד האנושי בחברת התעופה ו/או בכרמל תיירות. 
לגבי טיסות שכר (צ'רטר)  - מובהר כי מדובר בטיסות המאופיינות בגמישות בשעות הטיסה ו/או בשירותים ומחיר הטיסה בהתאם. מסלול הטיסה וזמני הטיסה מצויים באחריותו הבלעדית של חברות התעופה (המוביל האווירי) וייתכנו מקרים בהם יהיו שינויים בזמני הטיסות שאינם בשליטתה של כרמל תיירות אף ללא הודעה מוקדמת על כך (בכל סוג של טיסה) ולכרמל תיירות אין כל אחריות לעניין זה.
אנו ממליצים לכל נוסע לבצע צ'ק אין לטיסה על מנת לחסוך זמן יקר בשדה התעופה. מחובתו של כל נוסע להתעדכן 24 שעות לפני מועד הטיסה באתר האינטרנט של רשות שדות התעופה ו/או של חברת התעופה על מנת לוודא שלא חל שינוי במועד הטיסה לעומת המצוין בכרטיס הטיסה. 
על הנוסע חלה חובת התייצבות לדלפקי הבידוק לטיסה בשדה התעופה, ביציאה או בחזרה לפי העניין, לפחות 3 שעות לפני מועד הטיסה הנקוב בכרטיס הטיסה. "כרמל תיירות" לא תהיה אחראית לכל נזק שיגרם לנוסע כתוצאה מאיחורו להתייצב במועד הנדרש לטיסה.
כרמל תיירות לא תהא אחראית לכל ביטול ו/או שינוי בטיסה או בשעת הטיסה וכל טענה ו/או תביעה תועבר לידי הספק/המפעיל/חברת התעופה. 
במקרים של רישום יתר על ידי חברת התעופה (דבר המותר לחברת התעופה ואשר אינו בשליטת כרמל תיירות) יאלץ/ו נוסע/ים לטוס בטיסה שונה. במקרה שכזה חברות התעופה עושות את מירב המאמצים על מנת לצמצם את אי הנוחות שנגרמת לנוסע.
יודגש כי חברות התעופה מחייבות את הנוסעים לנצל את כל הטיסות שבכרטיס הטיסה שלהם לפי הסדר המקורי בלבד. במקרה של אי הגעה ללג (מקטע) אחד בכרטיס הטיסה (טיסה, טיסה פנימית או טיסת המשך) חברת התעופה רשאית לבטל אוטומטית את יתר הטיסות בכרטיס ללא כל החזר.
יחד עם זאת, יובהר כי במקרה של 'טיסות משולבות' (קטעי טיסה נפרדים), הרי שאין כל קשר בין שתי הטיסות ו/או שני כרטיסי הטיסה, וחברת התעופה האחת אינה ערבה לחברת התעופה השניה ו/או ללקוח וההפך, בכל הנוגע לעיכובים בטיסה, מציאת טיסה חלופית וכו'.
כרמל תיירות תסב את תשומת לב הלקוח לחוק שירותי תעופה ולפיו המוביל האווירי ו/או הספק רשאי לבטל את כרטיס הטיסה ובלבד שמסר הודעה ללקוח לא פחות מ-14 ימים טרם מועד הטיסה.
על התובלה האווירית של הלקוח וכבודתו יחולו הדינים הרלוונטיים ובהם, בין היתר, חוק התובלה האווירית, אמנת מונטריאול, אמנת ורשה וחוק שירותי תעופה. 
כרמל תיירות תעביר למוביל האווירי, ככל שניתן, כל בקשה מיוחדת של הלקוח, אולם אין היא מתחייבת כי הבקשה תמולא, אלא אם מדובר בבקשה מהותית של הלקוח מחמת צרכים מיוחדים שלו וכתנאי להזמנה, ואושרה בידי המוביל האווירי, ביחד עם אישור ההזמנה ונרשמה במפורש בכרטיס הטיסה. 
הושבת ושיבוץ הנוסעים במטוס הינם באחריותה הבלעדית של חברת התעופה ואין "כרמל תיירות" יכולה להתחייב למושב זה או אחר ו/או להושבת נוסעים מאותה משפחה ביחד במטוס, גם אם הועברה בקשה מראש על כך ע"י הנוסעים.
"כרמל תיירות" תהיה רשאית להעביר נוסעים מטיסה של חב' תעופה אחת לטיסה של חב' תעופה אחרת ו/או לשנות את זמן הטיסה בהתאם לחוק שירותי תיירות.
הארוחות המסופקות בטיסות, ככל שמסופקות, הן באחריות בלעדית של המוביל האווירי. חברת כרמל תיירות אינה יכולה להתחייב לספק אוכל מיוחד (כשר, צמחוני וכו'), גם אם הזמין אותו הלקוח מראש. יובהר כי בקשה זו מועברת לחברת התעופה ואספקת המזון המבוקש הנה באחריותה ובהתאם לאפשרויותיה. ניתן לבקש הזמנה של ארוחה מיוחדת (צמחונית/ כשרה) עד 72 שעות טרם היציאה, זאת בהתאם לזמינות ואישור חברת התעופה. כרמל תיירות אינה מתחייבת לקבלת הארוחה הנ"ל, האחריות הינה של המוביל האווירי בלבד
 
..
 
חלק מטיסות החזרה ארצה הינן בשעה מאוחרת שמאפשרת שהות נוספת בחו"ל. גם במקרים כאלה פינוי החדרים במלון יהיה עד השעה 10:00 בצהרי אותו היום. קיימת אפשרות בכפוף ליכולת המלון, לאפשר לנוסע שיחפוץ בכך להמשיך ו"להחזיק" בחדרו תמורת תשלום נוסף ישירות למלון עד לשעת היציאה. סוכן נסיעות/נוסע שימסור בעת ביצוע ההזמנה מידע שגוי על גילו של ילד על מנת לקבל מחיר מוזל יותר, יחויב במקום עבור ההפרש במחיר מלא על פי מחירון חברת התעופה, ללא אפשרות לקבלת החזר. נוסעת בהריון מחויבת באישור רופא המאשר לה לטוס ובכל מקרה העלתה לטיסה כפופה לאישור חברת התעופה ועל הנוסעת לברר מראש לפני ביצוע ההזמנה תנאי חברת התעופה בנוגע להטסת נוסעת בהריון. מחיר כרטיס טיסה לתינוק יהיה בהתאם למפורסם ללא זכות למושב או/ ו עריסה ו/או מטען ו/או שירות כלשהו ע"י חברת התעופה. 
.
הערות כלליות הנוגעות לטיולים מאורגנים:
מסלולי הטיולים והביקורים באתרים השונים מתוכננים על סמך ההיכרות והניסיון הרב שצברנו. יחד עם זאת, 
ימי המסלול, סדר וחלק מן האתרים יכולים להשתנות עפ"י מזג האוויר, שיקול דעת המדריך ופרטי הטיסה. מטרתנו כמובן לקיים את המסלול כמתוכנן במלואו וברמה המובטחת אך אנו שומרים לעצמנו את הזכות לביצוע השינויים המתחייבים.
הקריטריונים לדרוג שירותי התיירות, אמינותם וטיבם, אינם אחידים ולא תמיד תואמים את אמות המידה המוכרות לנו. יש לקחת עובדה זו בחשבון ולראותה כחלק מחוויות הטיול והמפגש עם המדינות שבהן אנו מבקרים.
תשלום: השתתפות בטיול מותנית בכך שכרמל שרותי תיירות קיבלה את מלוא התשלום עבור השירותים שהוזמנו, לא יאוחר מ-15 יום לפני מועד ההתחלה של הטיול.
הרכב הקבוצה: הרכב וגילאי המשתתפים אינו מוגבל בהרשמה לקהל הרחב ואין החברה יכולה להגבילו מפאת אפליית גיל, דת, גזע, מין וכו'.
מניין הימים : חישוב מניין ימי הטיול נעשה החל מיום היציאה מהארץ ועד יום הנחיתה בארץ (אף אם מדובר במספר שעות בודד). 
 
חוק הגנת הצרכן
על כל ההזמנות חלים דמי ביטול מרגע אישור ההזמנה וכמפורט מעלה. תנאי הביטול משתנים בהתאם לעיתויו ביחס למועד היציאה. בכל מקרה של ביטול יחויב הלקוח בדמי ביטול לפי תנאי ההזמנה ובלבד ואינו זכאי לתנאי ביטול מקלים לפי הוראות חוק הגנת הצרכן לרבות כמצוין בחוק הגנת הצרכן בסעיפים [14 ג. (ג)(2), 14 ג. (ד)(2), 14 ה. (א)]. לפי חוק זה כל לקוח הרוכש שירות מאת החברה רשאי לבטל את העסקה ובלבד שהודעת הביטול נמסרה לכרמל תיירות בפקס ו/או במייל ו/או במסירה אישית וזאת עד 14 ימים ממועד ההזמנה ולא פחות מ-7 ימי עבודה ממועד תחילת השירות. בכל מקרה של מתן הודעת ביטול בפרק הזמן האמור, יחויב המזמין בדמי ביטול של 5% מעלות ההזמנה או 100 ש"ח לאדם, הנמוך מבניהם.
 
דמי ביטול לנוסע:
 
150 דולר דמי הרשמה שלא יוחזרו בכל מקרה
 
מ 40 ועד 25  ימי עבודה לפני הנסיעה: יחולו דמי ביטול בסך 40% מעלות החבילה. 
מ 24 ועד15   ימי עבודה לפני הנסיעה: יחולו דמי ביטול בסך 50% מעלות החבילה. 
מ 14 ועד 3     ימי עבודה לפני הנסיעה: יחולו דמי ביטול בסך 80% מעלות החבילה. 
מ- 3 ימי עבודה לפני הטיסה 100% דמי ביטול.
*** לטיולי מוזיקה ושיט דמי ביטול של 60 יום ויותר כפי שמופיע בטפסי ההרשמה .
 
על כל ההזמנות חלים דמי ביטול מרגע אישור ההזמנה וכמפורט בהזמנה. תנאי הביטול משתנים בהתאם לעיתויו ביחס למועד היציאה. בכל מקרה של ביטול יחויב הלקוח בדמי ביטול לפי תנאי ההזמנה ובלבד ואינו זכאי לתנאי ביטול מקלים לפי הוראות חוק הגנת הצרכן לרבות כמצוין בחוק הגנת הצרכן בסעיפים [14 ג. (ג)(2), 14 ג. (ד)(2), 14 ה. (א)]. לפי חוק זה כל לקוח הרוכש שירות מאת החברה רשאי לבטל את העסקה עד 14 ימים ממועד ההזמנה ולא פחות מ-7 ימים ממועד תחילת השירות. (הימים= ימי עסקים). בכל מקרה של מתן הודעת ביטול בפרק הזמן האמור, יחויב המזמין בדמי ביטול של 5% מעלות ההזמנה או 100 ש"ח לאדם, לפי הנמוך מבניהם.
 
בטיולים מאורגנים : 
מסלולי הטיולים והביקורים באתרים השונים מתוכננים על סמך ההיכרות והניסיון הרב שצברנו. יחד עם זאת, ימי המסלול, סדר וחלק מן האתרים יכולים להשתנות עפ"י מזג האוויר, שיקול דעת המדריך ופרטי הטיסה. מטרתנו כמובן לקיים את המסלול כמתוכנן במלואו וברמה המובטחת אך אנו שומרים לעצמנו את הזכות לביצוע השינויים המתחייבים.
 
שינוי שם:
בעת ביצוע ההזמנה יש לוודא שהשמות מאויתים בהתאם לכתוב בדרכון. שינוי שם לאחר ביצוע ואישור ההזמנה עלול להיות כרוך בעלויות בהתאם למדיניות החברה ותנאי חברת התעופה.
 
החזרים:
החזר כספי עקב מימוש חלק מן השירות הכולל יעשה רק לאחר שייבדק ההחזר בפועל שניתן מהספקים השונים לאחר בדיקת הנזקים הנובעים מהפסקת שירותים זו. אישור זה ניתן ע"י נציגי החברה בכתב בלבד.
ההחזר יבוצע אך ורק עפ"י אמצעי התשלום המקורי.
 
תחבורה:
בטיולים המפורסמים באתר זה ובהצעות המתפרסמות מדי פעם בפעם על ידי החברה, הסיורים הכלולים יתבצעו באמצעות אוטובוס עם נהג שיועמד לרשות הקבוצה ו/ או תחבורה ציבורית, הכול על פי העניין. שעות העבודה של הנהג מוגבלות על פי חוק ואין זו מחובתו להסיע את הקבוצה בערבים החופשיים, למקומות בילוי ואתרים שאינם כלולים בתכנית הטיול. הנהג זכאי לתשלום עבור שירותים נוספים אלו. במידת האפשר במדינות בהן נדרש הדבר, תעמיד החברה לרשות המטיילים אוטובוס ממוזג אוויר בהתאם לרמת מיזוג המקובלת ביעד. במדינות מסוימות חל איסור להפעיל מזגן כל עוד האוטובוס אינו בתנועה. באורלנדו ארה"ב ייתכנו מקרים בהם ישמש את הקבוצה אוטובוס המשמש גם אורחי מלון אחרים. אין המארגנים מתחייבים שמיזוג האוויר, במידה וקיים, יפעל בצורה מושלמת בתנאי חום קשים.
 
בתי מלון בטיולים מאורגנים:
המארגנים מציעים מגוון רחב של בתי מלון במסגרת הטיולים, חלקם במרכז, בפרברי הערים וחלקם מחוץ לערים. בתי מלון רבים בעולם, הנמצאים במרכזי הערים, הנם ישנים או בסביבה מסחרית סואנת, בתי המלון שמחוץ למרכזי הערים, בדרך כלל הנם חדישים ובסביבה שקטה. בתקופה של תערוכות, ירידים, כינוסים ותחרויות ספורט בינלאומיות, האכסון ייתכן בערים השכנות. במקרה של אכסון מחוץ לעיר, יעמוד לרשות הקבוצה אוטובוס לביצוע תכנית הטיול. האכסון בבתי מלון יהיה בחדרים זוגיים עם מיטה כפולה או שתי מיטות כפי שנקבע על ידי המלון. ייתכנו חדרים מסוג "קומבי", דהיינו מיטה ועוד ספה הנפתחת למיטה בודדת או זוגית. לא תתקבלנה טענות בדבר אי התאמה של שותף לחדר. מטיילים בודדים אשר לא ירצו להתגורר יחדיו, יידרשו לשלם תוספת חדר ליחיד. הנוסע בגפו יחויב, באם הזמין חדר ליחיד או במידה ואין לו שותף לחדר, בתוספת חדר ליחיד. אין המארגנים מתחייבים לקבל או לאשר הזמנת חדר ליחיד לכל נוסע שיבקש זאת. במקרה של הזמנת חדר ל 3- איש או יותר, אפשר שבמקרה כזה תוכנס מיטה או מיטות נוספות לחדר זוגי. אין המארגנים מתחייבים לספק חדר מיוחד וגדול מחדר זוגי במקרה כזה. בארה"ב הנוהג הוא שבתי המלון מספקים חדר בעל שתי מיטות בלבד, לרוב שתי מיטות זוגיות בלבד. משפחה בת 4-3 נפשות המבקשת חדר אחד תתאכסן, במקרה זה, בחדר אחד בן שתי מיטות כמפורט לעיל ולא תוכנס מיטה נוספת לחדר. המארגנים מביאים לתשומת לב הנוסע את הנוהג בקשר לכניסה ויציאה של אורחים לבתי מלון. הכניסה היא בדרך כלל החל משעה 14:00 והיציאה לפני 12:00 וזאת על- מנת לאפשר לעובדי המלון את ניקויו, סידורו ואוורורו של החדר עבור האורחים הבאים. ייתכנו מקרים בהם תיאלץ הקבוצה להמתין לכניסה לחדרים או לפנותם בהתאם לשעות הנ"ל. במקרים כאלה ישתדלו המארגנים למצוא סידור על פי הנסיבות. בתי המלון יהיו בהתאם לרמה או ברמה דומה לאלו המפורסמים בחוברת לגבי כל טיול וטיול. רשימת בתי המלון תימסר למטיילים במידת האפשר טרם יציאת הקבוצה מהארץ. ייתכנו שינויים של הרגע האחרון בעיקר בעונה, מסיבות שאין למארגנים שליטה עליהן ואין המארגנים מתחייבים שלא יהיו שינויים כאלה לאחר צאת הקבוצה מהארץ. חלוקת החדרים מתבצעת על ידי בתי המלון ואין הדבר בשליטת המארגנים. ייתכנו מקרים בהם יקבלו מטיילים חדרים פחות טובים מהרמה הכללית של בתי המלון או מחדרים שקיבלו מטיילים אחרים. אין אפשרות להבטיח קומה מסוימת, או אגף מסוים או חדר מסוים או חדרים צמודים או דלת מקשרת. ייתכן וחדר ליחיד יהיה קטן יותר מחדר לזוג, אולם, מומלץ לנוסע בודד להזמין חדר ליחיד וכך תישמר לו הפרטיות. המארגנים משתמשים במגוון רחב של בתי מלון ולעיתים קורה שבית המלון נמצא בתהליך שיפוצים או שלידו אתר שנמצא בבניה. 
אין החברה מבטיחה כי בתי המלון בטיולים המאורגנים ממוזגים אלא אם צוין במפורש. בנוסף, במקומות רבים בעולם נהוג לכבות את מזגני האוויר בשעות מסוימות. גם כאן אין למארגנים שליטה ו/או יכולת להשפיע בעניין. בתי המלון מוזמנים זמן רב מראש ואולם, במקרים אחדים ייתכנו שינויים עקב רישום יתר ו/או תערוכות ואירועים המתקיימים בתאריכים מקבילים. במקרה כזה המארגנים שומרים לעצמם את הזכות למצוא מלון חליפי באזור כאשר תכנית הטיול לא תפגע או תשונה. במידה והחברה בפרסומיה ציינה מלון מסוים ואותו מלון, עקב רישום יתר או תפוסה מלאה לא אושר, תועבר הקבוצה למלון בדרגה דומה.
 
מלווה/מדריך הקבוצה בטיול מאורגן:
מלווה/מדריך הקבוצה הנו, בין היתר, גם איש קשר בין המארגנים לנוסעים, המשמש גם כמנהל אדמיניסטרטיבי לקבוצה משך כל ימי הטיול. במסגרת תפקידו יטפל המלווה, בין היתר, בארגון הסדורים השונים הקשורים בניהולו התקין של הטיול, האוטובוס, מדריכים מקומיים, בתי מלון, מעבורות וכיוצא באלה. ייתכנו מקרים בהם מלווה הקבוצה ימתין בנמל התעופה בחו"ל ואילו בנמל התעופה בארץ יטפל בקבוצה נציג מיוחד מטעם המארגנים. כמו כן, במקרים מסוימים ייתכן שהמלווה ייאלץ להיפרד מהקבוצה בחו"ל, ובמקרה כזה יעמוד לרשות הקבוצה נציג מקומי.
 
נזקים-ביטוח:
אין המארגנים אחראים לנזקי הנוסע שייגרמו כתוצאה מתאונות, מחלות, נזק למטען או כל נזק ישיר או עקיף שעלול להיגרם לו במהלך הטיול עקב תאונה, אלימות, שוד, גניבה אבדה של מטען או מסמכים, כרטיסי טיסה, דרכון, אשפוז, הוצאות רפואיות וכיוצא באלה. המארגנים מציעים לנוסע לבטח עצמו על חשבונו בביטוח אישי נרחב המכסה את הנזקים והאירועים המתוארים לעיל. אנו ממליצים לעשות ביטוח נסיעות 30 יום לפני מועד היציאה כדי לכסות אפשרויות ביטול המכוסות על ידי רוב הפוליסות. מובהר ומודגש כי לא יהיו החזרים כלשהם בגין הפסקת טיול עקב מחלה, פציעה או סיבה אחרת כלשהי. (אלא אם הספק המקומי יאות לזכות את החברה בהתאם). המארגנים מודיעים בזאת מפורשות, כי הם פועלים בארגון הטיולים כמתווכים בין הנוסע לבין נותני השירותים המבצעים תכניות הטיול ובכלל זאת חברות תעופה, תחבורה, ספנות, בתי מלון, מסעדות וכיוצא באלה. לפיכך אין המארגנים אחראים בכל צורה שהיא לתקלות, שיבושים ונזקים אשר עלולים להיגרם עקב אי ביצוע או ביצוע לקוי או חלקי של הטיולים המפורסמים בחוברת זה וכיוצא באלה ועל ידי נותני השירותים הנ"ל או מי אשר פועל מטעמם.
 
 
כלכלה בטיול מאורגן:
בכל הטיולים ניתן פירוט הארוחות אשר כלולות במחיר הטיול. המארגנים מסיבים בזאת את תשומת לב הנוסעים לנושא הארוחות וארוחות מיוחדות. תפריט הארוחות נקבע מראש. רמת הארוחות שונה ממקום למקום, כך גם סוג האוכל, טעמו, גיוונו, כמותו ואופן הגשתו. ארוחות הבוקר הנן קונטיננטליות או מלאות. הארוחות יכולות להינתן באולם מיוחד המשמש לקבוצות בטיולים מאורגנים. ארוחות הבוקר עשויות להיות מוגשות באריזה לחדר הנוסעים (כמו, למשל, יציאה מוקדמת של הקבוצה ליום פעילות בטרם נפתח חדר האוכל במלון). בכל מקרה בו מבקש הנוסע לקבל ארוחה מיוחדת בטיסות הבינלאומיות (צמחונית, כשרה, דיאטטית או אחרת), עליו להזמין זאת מראש ובכתב ולקבל על כך אישור. אין החברה המארגנת מקבלת על עצמה כל אחריות לספק ארוחות מיוחדות במהלך הטיול או בחלקו, אלא אם הוזמנו ואושרו. שירות מזון או משקאות במהלך הטיסות במידה וניתן, הוא באחריות חברות התעופה בלבד.
 
מניין ימי הטיול:
במניין ימי הטיול המפורסמים, נכללים יום היציאה ויום החזרה מעת יציאת הקבוצה מהארץ ועד שובה. המארגנים מודיעים כי הם קשורים במועדי טיסות של חברות התעופה האחראיות בלעדית על מועדים ושינויים בלוחות הזמנים. המארגנים אינם אחראים לטיסה היוצאת בשעות אחר הצהרים או הערב, או טיסות החוזרות ארצה בשעות הבוקר. היה ובגלל שינוי בלוח הטיסות יגרעו ימי טיול, אין המטיילים זכאים להחזר כספי אלא אם מספר הלילות בתכנית המקורית ישתנה והמארגנים אכן קבלו החזר כספי בגין לילות לא מנוצלים.
תכנית הטיול בטיול מאורגן:
קיימת אפשרות שטיול מסוים ישתלב במסלולו של טיול אחר של החברה. טיולים ימוזגו עם מספר המשתתפים לא יאפשר יציאה עצמאית של הטיול. ייתכנו שינויים בסדר הימים והביקורים כפי שמופיעים בתכנית המקורית. המסלול והשירותים לא ישתנו כתוצאה מהשילוב או השינוי כאמור. סיורים מודרכים המופיעים בתכנית הטיול יארכו בדרך כלל בין 3 ל 4- שעות אלא אם צוין אחרת. דמי הכניסה הכלולים במחיר מפורטים בסעיף "כל זה כלול במחיר" בצמוד לכל מסלול. המחיר אינו כולל אתרים נוספים גם אם נזכרים בתיאור המסלול באתרים אותם נראה תוך כדי סיור. בטיולים בהם הקבוצה מתפצלת לשני יעדים (לדוגמה: טיול המסתיים בנופש ושניתנת אפשרות בחירה לנוסעים לבחור את יעד/מלון הנופש) – מלווה הקבוצה יצטרף ליעד בו רשומים מירב הנוסעים וביעד השני, יעמוד לרשות הקבוצה נציג מקומי.
 
עישון ואכילה בטיול מאורגן:
בתוך האוטובוס חל איסור על עישון ואכילה. לחילופין תערכנה הפסקות למטרות אלה. החברה אינה מתחייבת לשבץ ללינה מטייל שנרשם כבודד עם מטייל שאינו מעשן, גם אם תתבקש לעשות כן. (כיום רוב בתי המלון בעולם הם "ללא עישון").
 
לנוסע בטיולנו:
הנוסע חייב למלא אחר כל דרישות הרשויות המוסמכות המוטלות לצורך ביצוע הטיול והוצאתו לפועל. להמציא את מסמכי הכניסה, היציאה וכל המסמכים הדרושים לצורך כך לרבות אשרות מתאימות. כמו כן חייב הנוסע להתייצב בשדה התעופה בזמן שנקבע על ידי המארגנים על-מנת להשלים את סידורי היציאה. המארגן לא יהיה אחראי לכל נזק שנגרם לנוסע אם לא עמד בהתחייבויותיו לעיל או אם כניסתו למדינה כלשהי לא הותרה מכל סיבה שהיא. בכל מקרה של ביטול או שינוי הטיול הנובעים מבעיות באשרות הכניסה או ממדיניות הממשלות של ארצות היעד או מסיבות שאינן קשורות בחברה, אין החברה אחראית לנזק ולהוצאות הכרוכות בכך.
 
מפגש קבוצה בטיול מאורגן:
פרטים מעודכנים, מידע וסקירה כללית על מסלול הטיול, יינתנו למטיילים במפגש הקבוצה (באם מתקיים מפגש) אשר ייערך לפני יציאת אותם טיולים הדורשים הכנה יסודית לדעתנו. אנו ממליצים לא להעדר ממפגש הקבוצה ובכל מקרה של היעדרות, לא תהיה החברה אחראית להעביר לנוסע את המידע שהועבר בפגישה ולמרות האמור תספק החברה את מספר הטלפון של מדריך הטיול דרכו יוכל הנוסע לקבל את המידע שנמסר בפגישה. במקרים בהם אין מפגש קבוצה יועבר המידע בדרך אחרת
 
נוסעים מתחת לגיל 18: 
בהתאם לאמנות הבינלאומיות, חל איסור על יציאת קטינים לחו"ל שלא בלוויית הוריהם או אפוטרופסיהם החוקיים, אלא אם צוידו הקטינים באישור נוטריוני מטעמם, המתיר זאת. 
על הלקוח לוודא את האישורים הנדרשים בכל מדינה ומדינה ולפעול בהתאם להנחיות. 
נוסעים אשר בכל זאת מבצעים הזמנה על אף איסור מפורש זה, יישאו בכל ההוצאות הכרוכות בכך לרבות עלויות ביטול ההזמנה ככל שאילה קיימים.
 
נוסעים מתחת לגיל 18 לדרום אפריקה: 
ההנחיות תקפות לנוסעים מתחת לגיל 18 המבקשים להיכנס/לצאת מדרום אפריקה כאשר הם מלווים על ידי שני ההורים/הורה אחד/מלווה בוגר אחר או טסים ללא ליווי.
בכל אחד מן המקרים יהיה על הנוסע להציג את כל המסמכים הבאים בשפה האנגלית:
• דרכון בתוקף (בדרכון חייב להיות דף אחד ריק לטובת חותמת שלטונות ההגירה).
• תעודת לידה מקורית של הנוסע הקטין.
• הצגת מסמך התחייבות או מסמך המצביע על סיבת היעדרות מסמך כזה (כגון: תעודת פטירה/מסמך משפטי אחר) לפי הפירוט הבא:
- ילד הטס ללא ליווי 2 ההורים – יידרש להציג מסמך התחייבות חתום ע"י 2 ההורים.
- ילד הטס בליווי הורה אחד – יתבקש להציג מסמך התחייבות חתום ע"י ההורה אשר אינו מלווה
- ילד הטס ללא ליווי יידרש להציג גם מסמך עם פרטי האדם אשר יפגוש אותו בשדה התעופה בדרום אפריקה.
 
הריון: 
1. על פי דרישת המוביל האווירי, נשים בהריון הנמצאות בשבוע 27-22 חייבות להתייצב לטיסה כשבידן אישור רפואי בשפה האנגלית המעיד על תקינות ההיריון ועל אי מניעה מבחינתן להשתתף בטיסה. 
2. הגעה לטיסה ללא אישור רפואי כאמור עלולה להוביל לסירוב של צוות האוויר להתיר לנוסעת ההרה להשתתף הטיסה. 
3. נשים בהיריון מעבר לשבוע 27 אינן מורשות לטוס בכל מקרה. בהתאם לאמנות בינלאומיות, שיקול הדעת לגבי השתתפות אישה הרה בטיסה מסור בלעדית לקברניט הטיסה, והוא רשאי לסרב להעלות לטיסה אישה הרה אף אם הציגה בפניו אישור כאמור.
4. בכל מקרה, על הלקוחה לעדכן בנושא את סוכן הנסיעות ולהתייעץ עמו טרם ביצוע ההזמנה. 
 
תינוק: 
מחיר כרטיס הטיסה לתינוק מתחת לגיל שנתיים (במועד הטיסה, אלא אם נקבע אחרת ע"י חברת התעופה) הנו ללא זכאות למושב ואינו מקנה זכות לעריסה, מטען ו/או מקום ישיבה מסוים במטוס ו/או בשורות הראשונות במטוס ו/או שירות כלשהו הניתן ע"י חברת התעופה.
 
העברות
העברת הנוסעים משדה התעופה למלון ובחזרה בחבילות בהן קיים שירות העברות, מתבצעת במרוכז באמצעות אוטובוס מאסף הנוסע במסלול בין בתי המלון השונים, ועל כן, ייתכן כי הנסיעה תתארך עקב איסוף/הורדת נוסעים בבתי מלון שונים. 
אוטובוס האיסוף משדה התעופה ומהמלון לא ימתין לנוסעים מאחרים, וכמו כן, לא תינתן הושבה לתינוקות. 
 
בתי מלון 
 המלונות מדורגים בהתאם להגדרת משרד התיירות המקומי ו/או ספקים מקומיים (כך לדוגמה כמו שקורה באנגליה) ואינם זהים ברמתם ו/או ניתנים להשוואה למלונות באותו דרגה בכל מקום אחר בעולם.  מלונות מדרגת תיירות הכוונה למלונות ברנה של שלושה כוכבים / מלונות מדרגה ראשונה הכוונה למלונות ארבעה כוכבים.
שעת הכניסה לחדרים ופינויים הנה ע"פ מדיניות כל מלון ומלון ולרוב קבלת החדרים הנה החל משעה 15:00 ושעת פינוי החדרים הנה לרוב עד ל 11:00 בבוקר וזאת ללא קשר למועד ו/או שעת הטיסה. השיבוץ בחדרים, תחזוקה, תקינות, ו/או הפעלת מערכות המלון לרבות מיזוג אוויר, מעליות וכיו"ב כמו כן גם זמינות ו/איכות ו/או טיב השירותים והמזון הניתנים במלון וכן קיומם של מטרדים במלון ובסביבתו כל אלה אינם בשליטת כרמל תיירות ולפיכך אינם באחריותה, כי אם באחריות המלון. בבתי מלון ממוזגים תתכן הפסקת המיזוג בשעות מסוימות ע"פ נהלי המלון ו/או תקנות האנרגיה האזוריות. בבתי מלון מסוימים אין זהות מושלמת בין החדרים לרבות מבחינת רמתם, ו/או גודלם ו/או תכולתם ושיבוץ הנוסע בחדרים נעשה ע"י הנהלת המלון, באחריותו ובהתאם לחדרים הפנויים ברשותו. 
הזמנת כל המלונות המוצעים הנה בגדר "בקשה" בלבד, אלא אם צוין אחרת במפורש בפרטי ההזמנה, והזמנתם אינה מחייבת את כרמל תיירות בכל דרך שהיא עד לאישורה בידי הספקים השונים או בית המלון, לפי העניין. 
במלונות מסוימים ינתנו חדרים לאורחים מתחת לגיל 18 רק בליווי מבוגר. 
במקרים מסוימים של תפוסת יתר במלון ו/או אי התאמה מיוחדת שמורה הזכות לכרמל תיירות/ ספק התיירות/ הספק המקומי/ בית המלון למצוא לנוסע מלון חלופי שלא ייפול בדרגתו של המלון המקורי. 
בקשות מיוחדות לגבי חדרים, מיקומם, צמידותם, דלת מחברת, תכולתם יועברו ע"י כרמל תיירות לספק המקומי בחו"ל במידה ונמסרו לה ע"י הנוסע בשעת ביצוע ההזמנה, וביצוען בפועל הנו באחריות המלון ובהתאם לאפשרויותיו (כל בקשה מסוג זה הינה בגדר בקשה בלבד ולא ניתן להבטיחה.
חדר זוגי הנו חדר בעל 2 מיטות שאינן בהכרח צמודות או מיטות זוגיות. חדר לשלושה ויותר עשוי להיות חדר זוגי ובו מיטות מתקפלות נוספות / ספה נפתחת וכדומה. בקשה לצירוף עריסת תינוק לחדר הנה בגדר בקשה בלבד וביצועה הנו באחריות המלון ובהתאם לאפשרויותיו, מלונות רבים גובים תשלום נוסף בגין עריסת תינוקות תשלום המשולם ישירות בבית המלון. חדר ליחיד עשוי להיות חדר קטן יותר מהרגיל. 
הגעה מאוחרת למלון ו/או עזיבה מוקדמת של המלון עשויה להביא להפסדי ארוחות או לקבל ארוחות מסוג שונה והכל בהתאם לנוהגי המלון ובאחריותו. בכל מקרה יש להודיע במקרה של הגעה מאוחרת כיוון שבתי המלון אינם מתחייבים לשמור חדרים לאחר השעה 18:00 במידה שלא קיבלו על כך הודעה מוקדמת. 
במרבית מבתי המלון נדרש תשלום נוסף ישירות למלון עבור שירותים נוספים ומיוחדים ועבור השימוש במתקנים כמו הזמנת סרטים, כספת, מיני בר, סאונה, חדר כושר, מגרשי טניס, ספורט ימי שמשיות ועוד. על כן לא יתקבלו תלונות במקרים של דרישות תשלום ע"י המלון. יתכן כי מתקני המלון יופעלו בתקופות מסוימות בשנה באופן חלקי. 
. אם חלילה מי מהנוסעים נתקל בבעיה במלון עליו לפנות בזמן אמת לצוות במלון ו/או לספק המקומי שפרטיו מצויים על שובר המלון.
מס תיירות בבתי מלון באירופה: שימו לב, בחלק מערי אירופה מוטל מס מקומי על תיירים הלנים בבתי מלון בעיר, גובה המס נגזרת מרמת המלון ומשולם לפי מספר הלילות, לא ניתן לגבות את המס בישראל אלא בתשלום ישיר בבית המלון. 
 
 
לסיכום:
טיולים ואירועים המתוארים באתר זה או בפרסומים אחרים מוצעים ומתקבלים בתנאי מפורש כי הם ניתנים לשינוי על ידי החברה. כל זאת בהתאם לשיקול הדעת המקצועי של המארגנים לרווחת הנוסע ובהתאם לנסיבות. שינויים כאמור כוללים שינויים ב: תאריכים, אופן הביצוע, ביצוע חלקי, אי ביצוע פרטי התכנית, ארגון אירועים חלופיים או כאלו אשר אינם כלולים בתכניות וכיוצא באלה
.
חילוקי דעות:
פירוט תכניות הטיולים והאירועים בקשר למסלול הטיול, אתרי הביקור, סוגי הבילוי, האפשרויות, היעדים המתוכננים לביצועם, כשכל אלו כפופים לשינויים אפשריים. על הנוסע מוטלת החובה לדאוג ולוודא קבלת אישורי כניסה ("ויזות") לארצות הדורשות אישורים כאלה, וזאת בהתאם לארצות הביקור במסלול הטיול. אין המארגנים אחראים למידע שאינו נמסר על ידיהם בכתב או הסותר את האמור בהודעה זו. מוסכם בזאת שכל תביעה ו/או טענה אשר יש לנוסע כנגד המארגנים, תועבר בהתאם להסכמת הצדדים בכתב להכרעת בורר מוסכם בין הנוסע למארגנים. באם ימונה הבורר יהא קשור לתנאים, למידע ולפירוט הטיולים שבחוברת זו ולהוראות חוק הבוררות. בהיעדר הסכמה לגבי אישיות הבורר, ייקבע הבורר על ידי בית המשפט. סמכות שיפוט בכל הנוגע ליחסי הנוסע והמארגנים, תהא לבית משפט בתל-אביב-יפו ולבית משפט זה בלבד. עצם הרשמתו לטיול כל שהוא, או תשלום מקדמה, או השתתפות בטיול, מהווה הסכמת הנוסע לכל התנאים והמידע שבמסמך זה.
 
מדיניות פרטיות:
• חברת כרמל תיירות מעוניינת לשלוח אליך מדי פעם דוורים שיווקיים ופרסומיים באמצעות דואר אלקטרוני. הרשמה לדיוור מהווה אישור לחברת כרמל תיירות לשלוח אליך דואר אלקטרוני הכולל מידע בדבר שירותיה וכאמור, מידע פרסומי ושיווקי, בין אם מידע שהיא עצמה תפרסם ובין אם מידע שתקבל לצורך משלוח מידי מפרסמים אחרים. בכל עת תוכל לבקש לחדול מלקבל מידע כאמור. 
• החברה לא תמסור את פרטיך האישיים למפרסמים. עם זאת, היא רשאית להעביר מידע סטטיסטי על פעילות המשתמשים באתר.
• החברה מיישמת באתריה מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים ביטחון מוחלט. לכן, החברה לא מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם. 
• אם תעדיף למסור בעל פה פרטים מסוימים, תוכל לעשות זאת באמצעות סוכני נסיעות העומדים לרשותך בטלפון
• אנו מתחייבים כי כל המידע האישי שיימסר על ידיכם, ישמש אותנו למימוש הזמנתכם ולמילוי בקשתכם בלבד
באחריות הלקוח לעדכן את החברה על כל בעיה רפואית או קושי פיסי שיכול להוות בעיה או מכשול להתנהלות ביעד.
קבלת מסמכי נסיעה
12. על הנוסע לבדוק את חומר הנסיעה, מיד עם קבלתו מסוכן הנסיעות המטפל, ולוודא כי כל המסמכים הרלוונטיים בידיו (ביטוח, כרטיסי טיסה, שוברים לבית המלון ולהעברות, שוברים להשכרת הרכב), ובכלל זה כי הפרטים הרשומים בהם תואמים את ההזמנה.
 
דמי ביטול שינוי: 
על כל ההזמנות חלים דמי שינוי או ביטול מרגע ביצוע ההזמנה כמפורט בתנאי ההזמנה ו/או בסיכום השיחה מול נציג כרמל תיירות. 
במקרה של סיכום הזמנה מול נציג כרמל תיירות באמצעות הטלפון, על הלקוח לעיין בהעתק סיכום ההזמנה אשר נשלח אליו בדוא"ל.
תנאי ודמי הביטול ו/או השינוי נתונים לשינוי בהתאם לתנאי הספק, סוג המוצר, עיתוי ההזמנה ומועד היציאה וכן בהתאם לתנאים המפורטים בכרטיסי הטיסה ו/או חברת התעופה אליה שייך הכרטיס. 
בנוסף ומבלי לגרוע מתנאים אלה, בכל מקרה של שינוי או ביטול טיסה סדירה/טיסת שכר/לאו קוסט/חבילה/ (טיסה+ מלון ו/או רכב ו/או כל שירות אחר) לאחר הכרטוס ו/או ביצוע ההזמנה יחולו דמי טיפול בגובה 70$ לאדם של חברת כרמל תיירות וזאת בנוסף לדמי הביטול ו/או השינוי של הספקים. 
יובהר, כי כל צרכן הרוכש שרותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי מאת כרמל תיירות רשאי לבטל את העסקה בתנאי ביטול מקלים ובלבד שהודעת הביטול ודרך הביטול נעשו בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן זאת בתוך 14 ימים ממועד עשיית העסקה (למעט החריגים המפורטים בסעיף 14(ג1) לחוק הגנת הצרכן – אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק ועולה חדש כהגדרתם בחוק – אשר רשאים לבטל בתנאים מקלים עד 4 חודשים ממועד ביצוע העסקה) או מיום קבלת מסמך גלוי (מסמך עם פרטי העסקה), לפי המאוחר מבניהם ולא פחות מ 7 ימים (שאינם ימי מנוחה) קודם למועד היציאה/תחילת השירות. 
ימים שאינם ימי מנוחה הנם ימי חול א'-ה' וכן ערבי חג וימי ו' עד שעה 12:00
תנאי ביטול מקלים: בכל מקרה של ביטול לפי התנאים כאמור יחויב הצרכן בדמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% מעלות ההזמנה או 100 ₪ לאדם, לפי הנמוך מבניהם וזאת בהתאם להלכת בית המשפט העליון ב-7187/12 צמח נ' אל על.
במידה ויום שליחת הודעות הביטול הינו יום שבתון או חג, בארץ או בחו"ל, ייחשב יום הביטול היום העוקב. 
בכל מקרה ומקרה – תנאי הביטול כפופים לחוק הגנת הצרכן ותקנות הגנת הצרכן ובמקרה של סתירה גוברים הוראות הדין על כל האמור בתנאים אלו.
יובהר, כי בכל מקרה של ביטול שירותים הניתנים במלואם בחו"ל, לרבות, אך לא רק, מלונות, השכרת רכב, טיסות פנים וכו' יחולו דמי ביטול מלאים בכל עת, זאת מאחר שחוק הגנת הצרכן אינו חל על שירותים הניתנים במלואם בחו"ל.
תנאי הביטול והשינוי חלים על ההזמנה בכללותה ולא ניתן לבטל חלקים מן ההזמנה ו/או מוצרים נפרדים.
. כרמל תיירות תהא רשאית לבטל עסקה מיוזמתה במקרה בו נפלה טעות קולמוס בהצעה (הן על ידה והן על ידי הספק), בין אם במחיר ובין אם בתיאור המוצר, ובמקרה של תקלה טכנית ו/או אחרת ו/או כוח עליון.
המטה ללוחמה בטרור מפרסם מעת לעת "אזהרות מסע" לישראלים הנוגעות ליעדים שונים בחו"ל. אזהרות אלה הנן בחזקת המלצה לישראלים שלא לבקר ביעדים הכלולים בהן, אולם בשום מקרה אינן מהוות איסור על אספקת שירותי תיירות הקשורים בהם. יודגש, כי לא תתקבל דרישה כלשהי לביטול הזמנה מקום בו פורסמה "אזהרת מסע" וכיו"ב. 
 
מחיר ואמצעי תשלום: 
כל המחירים המפורסמים באתר כרמל תיירות הינם סופיים וכוללים מיסים והיטלים. 
המחירים באתר הינם להזמנות אינטרנטיות בלבד. לקוחותינו שמבקשים לקבל שירות וייעוץ טלפוני לסגירת ההזמנה יחויבו בדמי טיפול בסך 15$/15 אירו לנוסע בהזמנה 
כרמל תיירות ממליצה ללקוחותיה לבצע הזמנות מלאות באתר האינטרנט שלה אשר הינו אתר מאובטח.
על הלקוח ליידע את כרמל תיירות האם ישנם ילדים בהזמנה. ככל שקיימת הנחה לילדים היא תהיה כפופה לגיל כפי שיקבע על ידי כל ספק שירותים.
ככל שקיימת אי התאמה בין המחירים המפורטים באתר האינטרנט של כרמל תיירות לבין המחירים במוקד ההזמנות, הרי שהמחיר במוקד ההזמנות הוא הקובע.
בכל מקרה בו תתקבל בקשה לתשלום ההזמנה על ידי מי שאינו אחד הנוסעים בהזמנה, התשלום יבוצע בהעברה בנקאית או במזומן בלבד.
התשלום הינו לפי שער המכירה להעברות והמחאות גבוה כפי שפורסם ע"י בנק בישראל ביום העסקים שקדם למועד התשלום, למעט בגין הזמנת שירותי תיירות המתבצעים במלואם בחו"ל, לרבות שירותי לינה, השכרת רכב ושיט שלא נרכשו במסגרת חבילה הכוללת גם כרטיסי טיסה, אשר לגביהם יחויב הלקוח לפי שער מזומנים גבוה כפי שפורסם על ידי בנק בישראל ביום העסקים שקדם למועד התשלום.
באתר כרמל לא ניתן לסלוק כרטיסי אשראי זרים או כרטיסי אשראי ישראלים מחשבון דולרי או מטבע אחר שאינו שיקלי.
ניתן לשלם אוף-ליין במט"ח או בכרטיס אשראי חשבון דולרי בהעברה בנקאית או טלפונית. לפרטים יש לפנות ל info@carmel-tourism.com
 
מידע נאסף: 
אתר האינטרנט של כרמל תיירות הינו אתר מאובטח בפרוטוקול מוצפן באמצעים מתקדמים ביותר. 
כאשר אתם מבצעים הזמנה באתר הנכם מצטרפים לאלפי לקוחות מרוצים שביצוע הזמנה מאובטחת באתר. 
כרמל תיירות מרכזת  פרטים משימושכם באתר האינטרנט וזאת במטרה ללמוד על התנהגות הצרכנים ועל מנת לאפשר לכם ליהנות מהצעות הנופש המעניינות אתכם ביותר ואשר מתאימות לרצונותיכם. 
אתר האינטרנט של כרמל תיירות משתמש באמצעי איסוף מידע שאינו מזהה אישית, דוגמת 'קוקיז' (Cookies) ואמצעים נוספים. 
השימוש במידע שנאסף יעשה אך ורק על מנת לבצע עבורכם את ההזמנות אותן ביקשתם ו/או על מנת להציע לכם הצעות דומות לשירותים ומוצרי תיירות בעתיד. 
 
 אם ישנן הערות שאינן ברורות ו/או הלקוח מבקש תרגום לאנגלית, במקרה מסוג זה יש לפנות למחלקת שירות לקוחות בטלפון   03-5498144.
מדיניות פרטיות
 
אתר כרמל תיירות מאובטח עפ"י פרוטוקול מוצפן ומבטיח חיסיון של הנתונים הנשלחים מהמחשב שלכם לאתר שלנו.
המידע סטטיסטי שאינו מזהה אישית (IP) ומצטבר.
חברת כרמל תיירות מעוניינת לשלוח אליך, מדי פעם בדואר אלקטרוני, דיוור שיווקי ופרסומי. הרשמה לדוור של כרמל תיירות מהווה אישור לחברה לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי - בין אם מידע שהיא עצמה תפרסם ובין אם מידע שתקבל לצורך משלוח מידי מפרסמים אחרים. בכל עת תוכל לבקש לחדול מלקבל מידע כאמור.
החברה לא תמסור את פרטיך האישיים למפרסמים. עם זאת, היא רשאית להעביר מידע סטטיסטי על פעילות המשתמשים באתר.
 
החברה מיישמת באתריה מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, החברה לא מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.
בנוסף, לנוחותכם במרכז ההזמנות, עומדים לרשותכם יועצים אשר יקבלו מכם בטלפון את הפרטים אותם אתם מעדיפים למסור בע"פ. אנו מתחייבים כי כל המידע האישי, שנימסר על ידיכם, ישמש אותנו למימוש הזמנתכם ולמילוי בקשתכם בלבד.
 
הצוות שלנו.
 
יגאל אבני, מנכ"ל החברה
נסיון מקצועי: בעל ניסיון של למעלה מ – 18 שנה בענף התיירות במגוון תפקידי ניהול בכירים. החל את דרכו ב״החברה הגיאוגרפית״, בה ינק את שורשיו המקצועיים ודרכה ספג את ערכי הליבה של מקצוע התיירות. בהמשך, הצטרף לחברת דיזנהויז שבקבוצת איי.די.בי תיירות, תחילה כחבר בצוות ההקמה של חברת תיירות למוצרי פלטינום יוקרתיים, ובהמשך כסמנכ״ל התפעול של החברה הסיטונאית של הקבוצה. בתפקידו האחרון, שימש כסמנכ״ל המסחר והפיתוח העסקי של קבוצת ״אשת טורס״. במסגרת התפקיד, התמחה בפיתוח מוצרים תיירותיים מורכבים, תוך השקת יעדים חדשים לשוק התיירות הישראלי (מלטה, זנזיבר, גיאורגיה ועוד).
השכלה: בוגר שני תארי מוסמך של האוניברסיטה העברית: תואר שני במנהל עסקים ותואר שני במנהל ומדיניות ציבורית.
 
רויטל לירון, סמנכ"ל תפעול
נסיון מקצועי: במשך 18 שנותיה בחברה עסקה בתפקידי ניהול מגוונים. את תחילת דרכה בעולם התיירות עשתה בחברת PTC במחלקת ההזמנות ושמשה בתפקידי Back office שונים במשך 4 שנים. לאחר מכן ניהלה במשך 12 שנים את מחלקת ההזמנות, את המחלקה העסקית בכרמל ושימשה כמנהלת כוח אדם.
כיום, משמשת כסמנכ"ל התפעול ופועלת מאחורי הקלעים לניהול ותפעול המחלקות השונות בחברה וההתממשקות ביניהם.
השכלה: תואר ראשון בספרות אנגלית ובמדעי המידע מאוניברסיטת בר אילן.
 
שגית קליינר, סמנכ"ל שיווק ומכירות
ניסיון מקצועי: במסגרת תפקידה, מנהלת שגית את תקציב השיווק של כרמל תיירות, מובילה את אסטרטגיית השיווק ותהליכי המיתוג בחברה, את הקמפיינים השיווקיים השונים ואת ערוצי הפרסום באינטרנט. כמו כן, אחראית על הפקת כנסים עונתיים ומיזמים נוספים בהקשרים של מיצוב וחשיפה. בעברה, ניהלה שגית פרויקטי בשיווק במסגרת היחידה להכשרת מנהלים במרכז הבינתחומי הרצליה, ושימשה כאנליסטית בחטיבת המכירות של קוקה קולה ישראל.
השכלה: בעלת תואר ראשון בביה"ס למנהל עסקים במכללה למנהל – התמחות בשיווק ומימון.
 
מיטל שפיר, סמנכ"ל אופרציה ותעופה
ניסיון מקצועי: בעלת ניסיון רב בניהול מערכות אופרציה ותעופה מורכבות וגדולות. מרכזת את כל תחום תפעול המוצרים, רכש הספקים (קרקע ותעופה), ניהול המלאי, ניהול הסיכונים וניהול התשואה של החברה. לאורך השנים, עבדה מיטל במספר חברות מובילות בתחום התיירות היוצאת של ישראל, בינהן ישראייר ואשת טורס, שבה ריכזה וניהלה במשך שש השנים האחרונות, את תחום נופשוני חו״ל.
השכלה: לימודי פסיכולוגיה לתואר ראשון באוניברסיטה הפתוחה.
 
מירי דולינסקי שבו, מנהלת מחלקת מאורגנים
ניסיון מקצועי: מנהלת את מערך הטיולים המאורגנים של כרמל, כולל טיולים מאורגנים במגוון יעדים לקהל הרחב, טיולים למשפחות, טיולי נושא; מוסיקה, שייט ועוד. במסגרת תפקידה מנהלת מירי את מעטפת האופרציה של הטיולים, סידורי הקרקע, ההדרכה ונושא התעופה.
מירי, החלה את דרכה בענף התיירות בשנת 1992, בעלת ידע רחב ומעמיק בתחום התיירות בכלל ובנישת הטיולים המאורגנים בפרט.
בעברה עבדה בניהול מחלקת הטיולים המאורגנים בחברת יוניטל מקבוצת ישראייר ועוד.
השכלה: מומחים בתיירות שלוחת אוניברסיטת חיפה
 
איריס כהן, מנהלת מחלקת קבוצות
ניסיון מקצועי: לאיריס ניסיון מקצועי בן מעל 20 שנים בענף התיירות – הן בתחום התיירות הנכנסת והן בתחום התיירות היוצאת. בעברה, ניהלה מוקדי מכירות ואופרציה בחברות המובילות בשוק, ואילו כיום, עוסקת איריס במכירה וניהול אופרציה של קבוצות סגורות, הדורשות התמחות מעמיקה וידע רב. האחריות על מוצרי הקבוצות הסגורות כוללת בין השאר בנייה אישית ומותאמת של החבילות לארגונים, טיולי תמריץ לחברות עסקיות ואף לקבוצות חברים המבקשות להרכיב טיולים מובנים וייעודיים ברמות התכנון והביצוע הגבוהות ביותר.
השכלה: לאיריס תואר ראשון במדעי המדינה ויחסים בינלאומיים מאוניברסיטת ירושלים וכן תעודת גמר מאוניברסיטת חיפה בתחום התיירות.
 
נורית דובדבני, מרכזת תחום טיולי "Tailor made"
נסיון מקצועי: החלה את דרכה בענף התיירות ב- 1984 בחברה הגאוגרפית. במהלך השנים התנסתה במגוון תפקידי ניהול ותפעול.
נורית טיילה וביקרה ביעדים רבים מסביב לעולם ולה היכרות בלתי אמצעית עם היעדים השונים, בעיקר ביבשת אסיה.
משנת 2004, משמשת כרכזת תחום טיולי "Tailor made" ליעדי המזרח הרחוק לנוסע העצמאי וכיום מנהלת צוות הנותן מענה למגוון רחב של יעדים סביב הגלובוס.
השכלה: בוגרת לימודי ספרות משווה והיסטוריה כללית, בעלת תעודת מומחה לנסיעות של משרד התיירות.
 
דרושים
 
לכרמל שרותי תיירות, מקבוצת סיגנל טורס דרושים:
 
עובד/ת בק אופיס לכרמל תיירות
 
דרישות התפקיד :
בעלי רקע של אופרציית בק אופיס
ידע בסייבר/אמדאוס
ידע בהנפקת כרטיסי טיסה ושחרור חומר
בעלי אוריינטציה טכנולוגית ויכולת טובה לעבוד בצוות
ידע באודיסיאה – יתרון
אנשים זריזים ומדויקים
משרה מלאה
מקום העבודה: ליד קניון איילון
המודעה פונה לגברים ונשים כאחד
קורות חיים נא לשלוח למייל : revital@carmel-tourism.com
 
 למחלקת טיולים מאורגנים דרושים:
– אופרייטור
– איש תעופה לקבוצות
משרה מלאה
תנאים טובים למתאימים
עבודה באיזור המרכז
קו"ח להפנות: jobs@signaltours.com
פקיד/ת הזנות
שליטה בתוכנות: קו מערכות, און ליין, אלפ וסייבר.
מקום העבודה: רמת השרון
קו"ח להפנות: jobs@signaltours.com
 
פקידי הזמנות 
רקע מקצועי בסידורי קרקע. יכולת מכירתית ושירותית
עדיפות לבעלי ניסיון קודם בהזמנות בתי מלון במערכות מחשוב עולמיות
שליטה בשפה האנגלית ברמה טובה
שליטה באופיס
עדיפות לבעלי שליטה בקו מערכות
יכולת עבודה בצוות ויחסי אנוש טובים
משרה מלאה, כולל תורנויות ימי שישי
קו"ח להפנות: jobs@signaltours.com